PSM 1/2014

PSM 1/2014

Szanowni Państwo
OFERENCI - DOSTAWCY

ZAPYTANIE OFERTOWE
 na „ Częściowy remont pokrycia dachu od strony wschodniej"  Państwowej Szkoły Muzycznej 
I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze"

Państwowa Szkoła Muzyczna i st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze  planuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn„ Częściowy remont pokrycia dachu od strony wschodniej"   i prosi wszystkich zainteresowanych o złożenie ofert wg załączonego wzoru. Podane parametry pokrycia w opisie są minimalne i nie mogą być niższe, dlatego należy o takich samych lub wyższych ( papa termozgrzewalna gr. min. 5mm). Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.    

Termin realizacji zamówienia  do 31.12.2014 r.
Płatność po dokonanym protokolarnym odbiorze całości zamówienia w terminie do 30 dni. 
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem proszę o złożenie do dnia 18 .12.2014 r. godz. 14.00 oferty:
- na piśmie w sekretariacie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze 
- lub faxem na nr 75 75 59 310,
- lub e-mail: sekretariat@psm1st.art.pl (oferta przesyłana drogą elektroniczną musi mieć formę skanu z uwagi na podpis). 
Oferta winna być opatrzona pieczątka firmową, podpisem oferenta, datę sporządzenia, terminem ważności.
W ofercie należy podać:
-koszt całości (netto, brutto) w umowie ryczałtowej. Ofertę można złożyć na całość zamówienia. Oferta oceniana będzie wg kryterium najniższa cena. Planowane podpisanie umowy do 19 grudnia  2014 r.
W przypadku podania nieprawdziwych danych Oferent nie będzie brany przy kolejnych zapytaniach ofertowych, a oferta odrzucona.
Informacja z wyboru zostanie podana tylko na stronie internetowej psm1st.jgora.pl
a wybrany Oferent poproszony o podpisanie umowy.
Z góry dziękuję za złożenie 

 

   Z poważaniem

Anna Pietrzak

dyrektor szkoły
 

DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe

ZAŁĄCZNIK 1 - Wzór oferty

ZAŁĄCZNIK 2 - Orientacyjny kosztorysz (przedmiar)

ZAŁĄCZNIK 3 - Opis robót

ZAŁĄCZNIK 4 - Rysunek dachu do remontu

 

 

 

Jelenia Góra: Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w budynku

Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Janiny Garści w Jeleniej

Górze przy ul. Staromiejskiej 3

 

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  STWiOR ST1

  STWiOR ST2

  Przedmiar robót

  Opinia techniczna

  Rzut budynku

  Formularz oferta + załączniki

 

W wyniku przetargu nieograniczonego na modernizację budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści w Jeleniej Górze przy ul. Staromiejskiej 3, który odbył się 25.10.2013r. o godz. 10:30 wybrano wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlane "KARKONOSZE" inż. Mieczysław Lewandowski 58-530 Kowary ul. Witosa 26


design by : LEMONPIXEL.pl