Rekrutacja

 

 

 


 

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH

DO KLASY 1m

Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze działającej przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Fryderyka Chopina
ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

 

 

 1.  

Balawajder Krzysztof

 1.  

Barczyk Milena

 1.  

Chmielewska Nikolina

 1.  

Czornij Zuzanna

 1.  

Dąbrowska Ida

 1.  

Dernoga Karolina

 1.  

Domachowska Magdalena

 1.  

Dolat Magdalena

 1.  

Drozd Maja

 1.  

Grzechnik Eunika

 1.  

Góra Jan

 1.  

Habiak Amelia


     13.

  Idziak Leonard 

 1.  

Kijowska Hanna

 1.  

Komorowska Joanna

 1.  

Konoplicka Hanna

 1.  

Kowalczyk Kamila

 1.  

Kożuchowska -Grabczuk Gabriela

 1.  

Kubiak Maja

 1.  

Małenda Igor

 1.  

Pawlak Nadia

 1.  

Rodziewicz Emilia

 1.  

Skolimowska Natasza

 1.  

Szandała Zuzanna Klara

 1.  

Szoć Bianka

 1.  

Zarzycka Lena
 

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH

DO KLASY 1

Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze - Cieplice
ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

 1. Bałwas Igor
 2. Bartnicka Antonia
 3. Filipowicz Wiktoria
 4. Gajkowski Julia
 5. Gajkowski Filip
 6. Golubiński Mikołaj
 7. Górnicka Wiktoria
 8. Górnicki Mateusz
 9. Grześkowiak Aleksandra
 10. Indyk Aleksander
 11. Jarosz Izabella
 12. Jaworski Miłosz
 13. Jurczenko Maja
 14. Kluczewska Julia
 15. Kacprzak Aleksandra
 16. Kuczera Zuzanna
 17. Łazur Antoni
 18. Łukasiak Jakub
 19. Łukomska Jagoda
 20. Mańko Nikola
 21. Michalewski Borys
 22. Mickiewicz Mira
 23. Onyszków Jan
 24. Pelc Michał
 25. Pietruczuk Nina
 26. Podkańska Małgorzata
 27. Rybińska Aleksandra
 28. Samkova Dominika
 29. Sikora Amelia
 30. Siwiec Jan
 31. Skirło Marta
 32. Szczerba Zofia
 33. Szwaja Zuzanna
 34. Szydłowska Amelia
 35. Tatomir Maja
 36. Tiupa Gabriela
 37. Warchoł Leon
 38. Wierzejska Wiktoria
 39. Woldanowski Jakub
 40. Zielonka Maria
 41. Zubek Amelia

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

REGULAMIN  REKRUTACJI

 

 Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze

WYPIS ZE STATUTU SZKOŁY

 

REKRUTACJA UCZNIÓW

 

§ 66

 1. Informacja o rozpoczęciu zapisów uczniów do klasy pierwszej zostaje przekazana w formie ogłoszenia w przedszkolach i Szkołach.
 2. Kwalifikacja uczniów do klasy pierwszej poprzedzona jest rekrutacją przeprowadzoną
  w przedszkolach przez pedagogów Szkoły.
 3. Nauczycieli przeprowadzających rekrutację w przedszkolach wybiera każdego roku Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły.
 4. Do klasy I szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy, oraz nie więcej niż 10 lat;
 5. Do klasy pierwszej o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który
  w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
 6. Wniosek o przyjęcie do publicznej Szkoły lub publicznej placówki artystycznej, zwany dalej „wnioskiem”, składa się w terminie określonym przez Dyrektora publicznej Szkoły lub publicznej placówki artystycznej.
 7. Ustalony przez Dyrektora publicznej Szkoły lub publicznej placówki artystycznej termin składania wniosku powinien obejmować co najmniej 14 dni, przypadających w okresie od dnia 1 lutego do najbliższego piątku po dniu 20 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 8. Końcowy termin składania wniosku powinien przypadać najpóźniej w dniu poprzedzającym wyznaczony termin przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego.
 9. Do wniosku kandydaci albo rodzice niepełnoletniego kandydata powinni dołączyć
  w przypadku szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy, albo opinię, o której mowa w art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy jeżeli kandydat w danym roku kalendarzowym nie ukończył 7 lat

§ 67

 1. Dla kandydatów Szkoły muzycznej I stopnia przeprowadza się badanie przydatności.

 

 1. Badanie przydatności w polega na sprawdzeniu uzdolnień i predyspozycji kandydata w zakresie odpowiadającym wybranej przez kandydata specjalności kształcenia.

 

§ 68

 1. Termin przeprowadzenia badania przydatności lub termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego wyznacza Dyrektor Szkoły.
 2. Termin, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Szkoły jest obowiązany wyznaczyć w okresie od dnia 1 marca do najbliższego piątku po dniu 20 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 3. Termin oraz warunki przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego podawany jest do wiadomości co najmniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia przez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w siedzibie Szkoły , stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. Szkoła zapewnia wszystkim kandydatom poddawanym badaniu przydatności lub uczestniczącym w egzaminie wstępnym równe i właściwe warunki przeprowadzania, odpowiednio: badania przydatności lub egzaminu wstępnego, uwzględniające specyfikę kształcenia realizowanego w szkole.

§ 69

 1. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej badanie przydatności lub egzamin wstępny wchodzą nauczyciele Szkoły.
 2. Do szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej należy:
 1. podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji;
 2. ustalenie zakresu i tematów odpowiednio badania przydatności lub egzaminu wstępnego;
 3. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych do danej publicznej Szkoły lub publicznej placówki artystycznej
  w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego;
 4. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danej publicznej Szkoły lub publicznej placówki artystycznej w terminie nie później niż do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

§ 70

 1. W przypadku ubiegania się przez kandydata o przyjęcie do Szkoły do klasy wyższej niż pierwsza, lub na semestr wyższy niż pierwszy, lub na rok kształcenia wyższy niż pierwszy,
  a także w przypadku przechodzenia ucznia z innej publicznej szkoły, albo w przypadku złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie do Szkoły w trakcie roku szkolnego, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny.
 2. Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, semestru albo roku kształcenia w szkole, do której kandydat ma być przyjęty.

§ 71

 1. W przypadku ubiegania się kandydata o przyjęcie do Szkoły do klasy wyższej niż pierwsza, lub na semestr wyższy niż pierwszy, lub na rok kształcenia wyższy niż pierwszy, wyznaczony przez Dyrektora termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego powinien przypadać
  w terminie przeprowadzania odpowiednio badania przydatności lub egzaminu wstępnego.
 2. W przypadku przechodzenia ucznia z innej publicznej Szkoły, lub w przypadku wniosku kandydata o przyjęcie do Szkoły w trakcie roku szkolnego, termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, odpowiednio w sprawie przejścia ucznia z innej publicznej lub w sprawie przyjęcia kandydata do Szkoły w trakcie roku szkolnego.
 3. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez Szkołę możliwości przyjęcia kandydata.

§ 72

 1. W skład komisji kwalifikacyjnej przeprowadzającej egzamin kwalifikacyjny wchodzą nauczyciele danej publicznej Szkoły lub publicznej placówki artystycznej.
 2. Do szczegółowych zadań komisji kwalifikacyjnej należy:
 1. zawiadomienie kandydata o terminie egzaminu kwalifikacyjnego oraz poinformowanie go o warunkach przeprowadzenia oraz o tematycznym zakresie egzaminu kwalifikacyjnego;
 2. sporządzenie protokołu przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego zawierającego
  w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata;
 3. przekazanie protokołu Dyrektorowi danej publicznej Szkoły lub publicznej placówki artystycznej.

§ 73

 1. Badanie przydatności kandydatów w zakresie sprawdzenia uzdolnień muzycznych przeprowadzane jest w oparciu o testy.
 2. Test opracowany przez nauczycieli składający się z następujących elementów:
 1. śpiewanie piosenki;
 2. Powtórzenie głosem zagranej krótkiej struktury melodycznej;
 3. rozpoznawanie ilości zagranych równocześnie dźwięków przy zastosowaniu określeń: jeden – dwa – więcej;
 4. powtarzanie krótkich struktur rytmicznych zademonstrowanych przez nauczyciela prowadzącego badanie;
 5. ocena predyspozycji manualnych.

§ 74

 1. Dyrektor Szkoły, na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata, o którym mowa w § 40 pkt. 4 i 5 (§ 71 pkt. 1) do danej klasy, na dany semestr lub rok kształcenia w Szkole.
 2. O przydziale kandydatów na naukę gry na poszczególnych instrumentach decyduje Dyrektor PSM, na podstawie ostatecznej oceny z badania przydatności i po uwzględnieniu wniosków
  i uwag komisji.

 

 1. W przypadku rezygnacji kandydata zakwalifikowanego do klasy pierwszej w ciągu dwóch pierwszych miesięcy od dnia rozpoczęcia następnego roku szkolnego decyzją Dyrektora Szkoły do klasy pierwszej zostaje przyjęty kandydat, który uzyskał pozytywny wynik, ale nie został przyjęty z powodu braku miejsc.
 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 rodzice lub prawni opiekunowie kandydata otrzymują pisemną informację ze Szkoły.

§ 75

Różnice programowe w zakresie zajęć edukacyjnych wynikające z okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 1, uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.

§ 76

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dyrektora Szkoły lub publicznej placówki artystycznej, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na ubieganie się o przyjęcie do Szkoły kandydata przekraczającego limity wiekowe określone w § 66 pkt. 4 i 5.Pobierz zał 1
Pobierz zał 2
Pobierz zał 3

 


design by : LEMONPIXEL.pl