Rekrutacja


 

REGULAMIN  REKRUTACJI

obowiązujący

w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze

WYPIS ZE STATUTU SZKOŁY

 

REKRUTACJA UCZNIÓW

 

§ 40

 

1.      Informacje o rozpoczęciu zapisów uczniów do klasy pierwszej zostaje przekazana w formie ogłoszenia w przedszkolach i szkołach na terenie obwodu szkoły.

 

2.    Kwalifikacja uczniów do klasy pierwszej poprzedzona jest rekrutacją przeprowadzoną w przedszkolach przez pedagogów szkoły.

 

3.      Nauczycieli przeprowadzających rekrutację w przedszkolach wybiera każdego roku Dyrektor lub wicedyrektor szkoły.

 

4.      Do klasy pierwszej o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat;

 

5.      Do klasy pierwszej o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 la

 

6.      Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej, zwany dalej „wnioskiem", składa się w terminie określonym przez dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej.

 

7.      Ustalony przez dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej termin składania wniosku powinien obejmować co najmniej 14 dni, wyznaczonych w okresie od dnia 1 lutego do dnia 29 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

 

8.      Końcowy termin składania wniosku powinien przypadać najpóźniej w dniu poprzedzającym wyznaczony termin przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego.

 

9.      Do wniosku kandydaci albo rodzice niepełnoletniego kandydata powinni dołączyć w przypadku szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia, w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 6 lat - opinię, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy;
 

§ 40
 

1.      Dla kandydatów szkoły muzycznej I stopnia  przeprowadza się badanie przydatności.

2.      Badanie przydatności w polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie;
 

§ 41


1.      Termin przeprowadzenia badania przydatności lub termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego wyznacza Dyrektor szkoły.

2.      Termin, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor szkoły jest obowiązany wyznaczyć w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

3.      Termin oraz warunki przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego podawany jest do wiadomości co najmniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia przez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w siedzibie  szkoły oraz stronie internetowej

4.      Szkoła zapewnia wszystkim kandydatom poddawanym badaniu przydatności lub uczestniczącym w egzaminie wstępnym równe i właściwe warunki przeprowadzania odpowiednio badania przydatności lub egzaminu wstępnego, uwzględniające specyfikę kształcenia realizowanego w szkole.
 

§ 42

.

1.      W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej badanie przydatności lub egzamin wstępny wchodzą nauczyciele szkoły.

2.      Do szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej należy:

 • podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji;
 • ustalenie zakresu i tematów odpowiednio badania przydatności lub egzaminu wstępnego;
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej - w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego;
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.
   

§ 43
 

1.      W przypadku ubiegania się przez kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza lub na semestr wyższy niż pierwszy lub na rok kształcenia wyższy niż pierwszy,
a także w przypadku przechodzenia ucznia z innej  publicznej szkoły albo w przypadku złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny.

2.      Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, semestru albo roku kształcenia w szkole, do której kandydat ma być przyjęty.

3.      Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata.
 

§ 44.
 

1.      W przypadku ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza lub na semestr wyższy niż pierwszy lub na rok kształcenia wyższy niż pierwszy wyznaczony przez dyrektora termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego powinien przypadać w terminie przeprowadzania odpowiednio badania przydatności lub egzaminu wstępnego.

2.      W przypadku przechodzenia ucznia z innej publicznej szkoły , lub w przypadku wniosku kandydata o przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku odpowiednio w sprawie przejścia ucznia z innej publicznej  lub w sprawie przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego.
 

§ 45.
 

1.      W skład komisji kwalifikacyjnej przeprowadzającej egzamin kwalifikacyjny wchodzą nauczyciele danej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej.

2.      Do szczegółowych zadań komisji kwalifikacyjnej należy:

 • zawiadomienie kandydata o terminie egzaminu kwalifikacyjnego oraz poinformowanie go o warunkach przeprowadzenia oraz o tematycznym zakresie egzaminu kwalifikacyjnego;
 • sporządzenie protokołu przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego zawierającego w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata;
 • przekazanie protokołu dyrektorowi danej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej.
   

§ 46.
 

1.      Badanie przydatności kandydatów w zakresie sprawdzenia uzdolnień muzycznych przeprowadzane jest w oparciu o testy.

2.      Test opracowany przez nauczycieli składający się z następujących elementów:

 • śpiewanie piosenki;
 • powtórzenie zagranej krótkiej struktury melodycznej;
 • rozpoznawanie ilości zagranych równocześnie dźwięków przy zastosowaniu określeń: jeden - dwa - więcej;
 • powtarzanie krótkich struktur rytmicznych zademonstrowanych przez nauczyciela prowadzącego badanie;
 • ocena predyspozycji manualnych.  
   

§ 47
 

1.      Dyrektor szkoły, na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata, o którym mowa w § 43 ust.1 , do danej klasy, na dany semestr lub rok kształcenia w szkole.

2.      przydziale kandydatów na naukę gry na poszczególnych instrumentach decyduje Dyrektor PSM, na podstawie ostatecznej oceny z badania przydatności i po uwzględnieniu wniosków i uwag Komisji. 

3.      W przypadku rezygnacji kandydata zakwalifikowanego do klasy pierwszej w ciągu dwóch pierwszych miesięcy od dnia rozpoczęcia następnego roku szkolnego decyzją Dyrektora Szkoły do klasy pierwszej zostaje przyjęty kandydat, który uzyskał pozytywny wynik, ale nie został przyjęty z powodu braku miejsc.

4.      W sytuacji, o której mowa w ust. 3 rodzice lub prawni opiekunowie kandydata otrzymują pisemną informację ze Szkoły.
 

§ 48
 

1.            Różnice programowe w zakresie zajęć edukacyjnych wynikające z okoliczności, o których mowa w § 11 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.

 

§ 49
 

1.            W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dyrektora szkoły lub publicznej placówki artystycznej, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na ubieganie się o przyjęcie do szkoły przez kandydata przekraczającego limity wiekowe określone w § 39.

 


design by : LEMONPIXEL.pl