COVID-19

 PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE - COVID - 19 - 04.09.2020 (ANEKS)

 

Data: 7 maja 2021 r.

W dniu 30 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wejście w życie nowego rozporządzenia zostało ustalone na dzień 3 maja 2021 r.

Rozporządzenie zostało ogłoszone w  Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 824.

Uregulowanie sposobu prowadzenia zajęć w szkołach i placówkach artystycznych nastąpiło w § 5 nowego rozporządzenia, zgodnie z którym:

- od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych (kształcenie zdalne)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Data: 6 listopada 2020 r.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach od 9 do 29 listopada 2020 r. wprowadza ograniczenie funkcjonowania Państwowej Szkoły Muzycznej I st, im. Janiny Garści w Jeleniej Górze na zasadzie wykorzystywania metod i technik kształcenia na odległość.

Zgodnie z § 2b ust. 7 ww. Rozporządzenia istnieje możliwość udostępnienia pomieszczeń w szkole w celu przeprowadzenia czynności związanych z konkursami dla uczniów szkół artystycznych, po uzyskaniu zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

design by : LEMONPIXEL.pl