Deklaracja dostęności

Deklaracja Dostępności serwisu internetowego Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego serwisu internetowego Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-14

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-05-12


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych
poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Multimedia nie posiadają napisów dla osób głuchych część plików skanowanych nie jest dostępnych cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-14.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-05-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Pietrzak i, adres poczty elektronicznej anna.pietrzak@jg-psm1st.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 7559310. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Udogodnienia

  1. Na stronie można nawigować za pomocą klawisza tabulacji TAB.

2. Strona posiada wersję o dużym kontraście.

3. Na stronie jest możliwość zmiany wielkości czcionki.

 

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze

Adres organu odwoławczego: ul. Staromiejska 3, 58-560 Jelenia Góra

Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@jg-psm1st.pl

Telefon organu odwoławczego: 75 7559310


Dostępność architektoniczna

Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze w większości nie spełnia podstawowych wymagań zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

1. Do budynku prowadzi jedno główne wejście od podwórza znajdującego się przy ulicy Staromiejskiej. Wejście jest dostępne dla osób niepełnosprawnych.

2. W ciągu komunikacyjnym nie ma możliwości przemieszczania się osobom na wózkach.

3. Budynek szkoły składa się z 4 kondygnacji: piwnicy, wysokiego parteru, I i II piętra.

4. W budynku ne ma windy.

5. Na wysoki parter prowadzą schody. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości bezpiecznej instalacji schodołaza.

6. W budynku na kondygnacjach : parter, I piętro, II piętro znajdują się szerokie korytarze z jednej strony zakończone klatką schodową ogólnie dostępną Korytarze i pomieszczenia szkolne mają na podłogach nowopołożoną wykładzinę PCV.

7. Do pomieszczeń prowadzą drzwi z progami.

8. Do piwnicy można dostać się schodami – bez możliwości zamontowania schodołaza (zbyt mała przestrzeń klatki schodowej). Natomiast sam korytarz piwniczny i wejścia do klas są bezprogowe o jednolitej powierzchni podłogi. Drzwi do pomieszczeń są nowe, zachowują obecne normy i spełniają podstawowe wymagania.

9. Aula szkolna znajduje się na II piętrze budynku i nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

10. Sanitariaty w budynku nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

11. Sekretariat szkoły znajdują się na wysokim parterze.

12. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym na parterze są pracownicy obsługi na portierni, która czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz pracownik sekretariatu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

13. Przed budynkiem (od strony ul. Staromiejskiej) znajduje się ogólnodostępny parking, na którym nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

14. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych.

15. W budynku nie ma informacji głosowych.

Inne informacje i oświadczenia

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze dokłada starań aby sukcesywnie wymieniać treści niedostępne cyfrowo na treści dostępne cyfrowo w Biuletynie Informacji Publicznej. Dotyczy to między innymi skanowanych dokumentów, zdjęć i linków bez opisów alternatywnych, filmów bez napisów dla osób głuchych.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze nie posiada aplikacji mobilnych.

Niniejsze oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.