GITAROMANIA XIII

Uprzejmie informujemy, że XIII Ogólnopolski Festiwal i Konkurs im. Łukasza Pietrzaka "GITAROMANIA", organizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej i Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze, został zaplanowany w dniach 27 i 28 listopada 2021 r.


REGULAMIN
XIII Ogólnopolskiego Festiwalu i Konkursu im. Łukasza Pietrzaka

 

 1. Organizator:
  Centrum Edukacji Artystycznej


 

 1. Współorganizator:
  Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści,
  58-560 Jelenia Góra, ul. Staromiejska 3


 

 1. Zasięg obszarowy konkursu:
  ogólnopolski


 

 1. Data i miejsce przeprowadzenia konkursu:
  27-28 listopada 2021 r. - Jelenia Góra


 

 1. Tryb zgłaszania uczestników do konkursu oraz informacje, jakie powinny być zawarte w zgłoszeniu:

 1. W konkursie brać mogą udział uczniowie wszystkich typów szkół muzycznych.

 2. Zgłoszenie należy nadesłać do dnia 10 listopada 2021 r. na adres:


 

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści

ul. Staromiejska 3, 58 – 560 Jelenia Góra

e-mail : sekretariat@jg-psm1st.pl, tel. 75 75 59 310

 

 1. Druk zgłoszenia znajduje się w załączniku do Regulaminu.

 2. Na karcie zgłoszenia uczestnika obowiązkowo należy:

 1. wypełnić wszystkie rubryki, pamiętając o starannym wpisaniu adresu do kontaktu elektronicznego,

 2. podać czas trwania każdego utworu.


 

 1. Karta zgłoszenia obowiązkowo musi być podpisana przez:

 • uczestnika,

 • rodzica lub prawnego opiekun pod deklaracją odpowiedzialności prawnej za pobyt uczestnika poza miejscem zamieszkania oraz zgodą wyrażoną na karcie zgłoszenia o treści:

Wyrażam zgodę na publikacje i odtwarzanie, wykonanych lub zleconych przez Organizatora rejestracji, związanych wyłącznie z uczestnictwem mojego dziecka / podopiecznego XIII Ogólnopolskim Festiwalu i Konkursie im. Łukasza Pietrzaka "Gitaromania", obejmujących następujące dane: imię i nazwisko, reprezentowana szkoła, fotografie związane z uczestnictwem w Festiwalu, rejestracje i odtwarzania publiczne wykonywanego programu.”

 • nauczyciela prowadzącego pod deklaracją spełniania przez uczestnika merytorycznych i formalnych wymogów Konkursu.


 

 1. Organizator nie będzie się kontaktował z uczestnikami, nauczycielami
  i opiekunami w innej niż elektroniczna formie.

 2. Wszelką korespondencję w sprawach organizacyjnych oraz pytania i problemy należy kierować pod adresem: sekretariat@jg-psm1st.pl

 1. Konkurs jest jednoetapowy.

 2. Konkurs jest rozgrywany w dwóch grupach wiekowych:

- grupa I – urodzeni po 31 grudnia 2008 r.

- grupa II – urodzeni po 31 grudnia 2002 r.

 1. Program merytoryczny konkursu zawierający wymagany repertuar:

Grupa I

Program obowiązkowy: Fernando Sor - 2 dowolnie wybrane Etiudy z op. 31 lub op. 35;

Program dowolny.

Czas trwania prezentacji: 7 - 10 min.

 

Grupa II

Program obowiązkowy: Fernando Sor - 1 dowolnie wybrana Etiuda z op. 6 lub op. 29;

Program dowolny.

Czas trwania prezentacji: 14 - 16 min.


 

 1. Program musi być wykonany z pamięci.

 2. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna.


 

 1. Kryteria kwalifikowania uczestników do konkursu *:

 1. W obu kategoriach jest określony limit miejsc.

 2. o możliwości prezentacji podczas GITAROMANII 2021 będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.

 3. Członkowie jury nie mogą zgłaszać do konkursu swoich uczniów.

 4. Współorganizator na stronie internetowej szkoły, pod adresem: www.psm1st.jgora.pl, poda komunikat o zamknięciu listy zgłoszeń.

 

 1. Tryb pracy komisji konkursowej i sposób oceniania uczestników konkursu wraz ze skalą punktacji:

 1. Prezentacje uczestników konkursu oceniać będzie jury powołane przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

 2. Prezentacje uczestników konkursu oceniane będą wg skali 25 – punktowej.

 3. Punktacja wszystkich członków jury jest jawna.

 4. Decyzje jury są ostateczne.

 5. W wypadku znacznego przekroczenia limitu czasu przez uczestnika, wykonanie programu może być przerwane przez Jury.

 

 1. Warunki uzyskiwania tytułów laureata konkursu i finalisty konkursu:

 1. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej grupie przewiduje się nagrody finansowe.

 2. Jury może przyznać tytuł "Wielkiego Gitaromaniaka" dla indywidualności Konkursu, która uzyska najwyższą liczbę punktów w obu grupach.


 

 1. Uprawnienia finalisty lub laureata konkursu, o których mowa odpowiednio w art. 44zh ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub przepisach wydanych na podstawie art. 162 tej ustawy.

Laureaci Konkursu – wytypowani przez Jury – zobowiązani są do:

 • nieodpłatnego udziału w Koncercie Laureatów, który odbędzie się : w dniu 27.11.2021 r. dla gr. I, w dniu 28.11.2021 r. dla gr. II. ;

 • udziału w rejestracjach audio – wizualnych i innych działaniach promocyjnych festiwalu w trakcie jego trwania. W związku z powyższym każdy uczestnik Koncertu Laureatów przenosi nieodpłatnie na organizatora, z chwilą dokonania, przysługujące mu prawa majątkowe do korzystania z artystycznego wykonania oraz rozporządzania prawami do niego na następujących polach eksploatacji:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy artystycznego wykonania, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

 2. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy,

 3. w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania w sposób inny niż określony w lit. b) – nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. Wszelkie koszty związane z dojazdem, noclegiem i wyżywieniem pokrywają uczestnicy.

   

* W przypadku wprowadzenia ograniczeń, wynikających z aktualnej sytuacji, Konkurs przeprowadzony zostanie hybrydowo. Nagrania zostaną zamieszczone przez Uczestników
w serwisie You Tube i udostępnione Organizatorowi, Jurorom oraz innym Uczestnikom.

Jury będzie pracować stacjonarnie w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze - nagrania wykonanych przez Uczestników programów konkursowych zostaną odsłuchane jednocześnie przez wszystkich jurorów, w tym samym pomieszczeniu,
z jednego urządzenia odtwarzającego.

 

 


design by : LEMONPIXEL.pl