GITAROMANIA XIII

Uprzejmie informujemy, że XIII Ogólnopolski Festiwal i Konkurs im. Łukasza Pietrzaka "GITAROMANIA", organizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej i Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze, został zaplanowany w dniach 27 i 28 listopada 2021 r.


REGULAMIN
XIII Ogólnopolskiego Festiwalu i Konkursu im. Łukasza Pietrzaka

 

 1. Organizator:
  Centrum Edukacji Artystycznej


 

 1. Współorganizator:
  Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści,
  58-560 Jelenia Góra, ul. Staromiejska 3


 

 1. Zasięg obszarowy konkursu:
  ogólnopolski


 

 1. Data i miejsce przeprowadzenia konkursu:
  27-28 listopada 2021 r. - Jelenia Góra


 

 1. Tryb zgłaszania uczestników do konkursu oraz informacje, jakie powinny być zawarte w zgłoszeniu:

 1. W konkursie brać mogą udział uczniowie wszystkich typów szkół muzycznych.

 2. Zgłoszenie należy nadesłać do dnia 10 listopada 2021 r. na adres:


 

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści

ul. Staromiejska 3, 58 – 560 Jelenia Góra

e-mail : sekretariat@jg-psm1st.pl, tel. 75 75 59 310

 

 1. Druk zgłoszenia znajduje się w załączniku do Regulaminu.

 2. Na karcie zgłoszenia uczestnika obowiązkowo należy:

 1. wypełnić wszystkie rubryki, pamiętając o starannym wpisaniu adresu do kontaktu elektronicznego,

 2. podać czas trwania każdego utworu.


 

 1. Karta zgłoszenia obowiązkowo musi być podpisana przez:

 • uczestnika,

 • rodzica lub prawnego opiekun pod deklaracją odpowiedzialności prawnej za pobyt uczestnika poza miejscem zamieszkania oraz zgodą wyrażoną na karcie zgłoszenia o treści:

Wyrażam zgodę na publikacje i odtwarzanie, wykonanych lub zleconych przez Organizatora rejestracji, związanych wyłącznie z uczestnictwem mojego dziecka / podopiecznego XIII Ogólnopolskim Festiwalu i Konkursie im. Łukasza Pietrzaka "Gitaromania", obejmujących następujące dane: imię i nazwisko, reprezentowana szkoła, fotografie związane z uczestnictwem w Festiwalu, rejestracje i odtwarzania publiczne wykonywanego programu.”

 • nauczyciela prowadzącego pod deklaracją spełniania przez uczestnika merytorycznych i formalnych wymogów Konkursu.


 

 1. Organizator nie będzie się kontaktował z uczestnikami, nauczycielami
  i opiekunami w innej niż elektroniczna formie.

 2. Wszelką korespondencję w sprawach organizacyjnych oraz pytania i problemy należy kierować pod adresem: sekretariat@jg-psm1st.pl

 1. Konkurs jest jednoetapowy.

 2. Konkurs jest rozgrywany w dwóch grupach wiekowych:

- grupa I – urodzeni po 31 grudnia 2008 r.

- grupa II – urodzeni po 31 grudnia 2002 r.

 1. Program merytoryczny konkursu zawierający wymagany repertuar:

Grupa I

Program obowiązkowy: Fernando Sor - 2 dowolnie wybrane Etiudy z op. 31 lub op. 35;

Program dowolny.

Czas trwania prezentacji: 7 - 10 min.

 

Grupa II

Program obowiązkowy: Fernando Sor - 1 dowolnie wybrana Etiuda z op. 6 lub op. 29;

Program dowolny.

Czas trwania prezentacji: 14 - 16 min.


 

 1. Program musi być wykonany z pamięci.

 2. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna.


 

 1. Kryteria kwalifikowania uczestników do konkursu *:

 1. W obu kategoriach jest określony limit miejsc.

 2. o możliwości prezentacji podczas GITAROMANII 2021 będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.

 3. Członkowie jury nie mogą zgłaszać do konkursu swoich uczniów.

 4. Współorganizator na stronie internetowej szkoły, pod adresem: www.psm1st.jgora.pl, poda komunikat o zamknięciu listy zgłoszeń.

 

 1. Tryb pracy komisji konkursowej i sposób oceniania uczestników konkursu wraz ze skalą punktacji:

 1. Prezentacje uczestników konkursu oceniać będzie jury powołane przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

 2. Prezentacje uczestników konkursu oceniane będą wg skali 25 – punktowej.

 3. Punktacja wszystkich członków jury jest jawna.

 4. Decyzje jury są ostateczne.

 5. W wypadku znacznego przekroczenia limitu czasu przez uczestnika, wykonanie programu może być przerwane przez Jury.

 

 1. Warunki uzyskiwania tytułów laureata konkursu i finalisty konkursu:

 1. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej grupie przewiduje się nagrody finansowe.

 2. Jury może przyznać tytuł "Wielkiego Gitaromaniaka" dla indywidualności Konkursu, która uzyska najwyższą liczbę punktów w obu grupach.


 

 1. Uprawnienia finalisty lub laureata konkursu, o których mowa odpowiednio w art. 44zh ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub przepisach wydanych na podstawie art. 162 tej ustawy.

Laureaci Konkursu – wytypowani przez Jury – zobowiązani są do:

 • nieodpłatnego udziału w Koncercie Laureatów, który odbędzie się : w dniu 27.11.2021 r. dla gr. I, w dniu 28.11.2021 r. dla gr. II. ;

 • udziału w rejestracjach audio – wizualnych i innych działaniach promocyjnych festiwalu w trakcie jego trwania. W związku z powyższym każdy uczestnik Koncertu Laureatów przenosi nieodpłatnie na organizatora, z chwilą dokonania, przysługujące mu prawa majątkowe do korzystania z artystycznego wykonania oraz rozporządzania prawami do niego na następujących polach eksploatacji:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy artystycznego wykonania, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

 2. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy,

 3. w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania w sposób inny niż określony w lit. b) – nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. Wszelkie koszty związane z dojazdem, noclegiem i wyżywieniem pokrywają uczestnicy.

   

* W przypadku wprowadzenia ograniczeń, wynikających z aktualnej sytuacji, Konkurs przeprowadzony zostanie hybrydowo. Nagrania zostaną zamieszczone przez Uczestników
w serwisie You Tube i udostępnione Organizatorowi, Jurorom oraz innym Uczestnikom.

Jury będzie pracować stacjonarnie w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze - nagrania wykonanych przez Uczestników programów konkursowych zostaną odsłuchane jednocześnie przez wszystkich jurorów, w tym samym pomieszczeniu,
z jednego urządzenia odtwarzającego.


_____________________________________________________________________________________

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

XIII OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU I KONKURSU IM. ŁUKASZA PIETRZAK

 

 

Imię i nazwisko uczestnika: ...................................................................data ur.: ...............................

Adres zamieszkania, telefony, e-mail: ....………………….………………………….....……....…..............

………………………………………………………………………….……………….............................…....

Grupa: ......

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, telefony, e-mail: ..............................................................

…………………………………………………………………………………………………...........................

 

Nazwa szkoły, dokładny adres, telefon, e-mail:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

PROGRAM

 

Kompozytor: Utwór: Czas trwania:

 

1)......................................................................................................................................................

2)......................................................................................................................................................

3)......................................................................................................................................................

4)......................................................................................................................................................

 

Stwierdzam, że uczestnik / uczestniczka spełnia merytoryczne i formalne wymogi XIII Festiwalu
Konkursu im. Łukasza Pietrzaka "Gitaromania":

 

                                                                           ................................................................................
                                                                                       
(data i czytelny podpis pedagoga)

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego w XIII Ogólnopolskiego Festiwalu
i Konkursie im. Łukasza Pietrzaka "Gitaromania",w dniach 27 – 28 listopada 2021 r., akceptuję
Regulamin XIII Gitaromnii i ponoszę prawną odpowiedzialność za pobyt mojego dziecka / podopiecznego
poza miejscem zamieszkania.

 

                Miejscowość: ..................................... dnia: ………………………
 

                ......................................................................
                     (czytelny podpis rodzica /opiekuna)

 

Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu XIII Gitaromanii.

                                                                                   .....................................................................
                                                                                      
(czytelny podpis uczestnika konkursu)

UWAGA!

 1. Prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk
 2. Bardzo ważne jest staranne wpisanie wszystkich adresów do kontaktów elektronicznych
 3. Kartę zgłoszenia należy wypełnić pismem maszynowym lub komputerowo. Nie przyjmujemy
  kart wypełnionych ręcznie.
 4. Karta musi być obowiązkowo podpisana przez uczestnika, nauczyciela i rodzica / opiekuna
  w miejscach do tego wskazanych.
 5. Kartę pozyskaną drogą elektroniczną należy wypełnić, podpisać a następnie zeskanować
  i wysłać w formie załącznika pdf pod adresem:
  sekretariat@psm1st.jgora.pl .

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZGODA

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz art. 81 ust.1 z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że:

 

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………………………….. wyrażam dobrowolną
zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnienie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka poprzez
publikacje zdjęć oraz nagrań wideo w celach promocyjnych oraz uczestnictwa w XIII Ogólnopolskim Festiwalu
i Konkursie im. Łukasza Pietrzaka "Gitaromania", organizowanym przez Centrum Edukacji Artystycznej
w Warszawie oraz Państwową Szkołę Muzyczną I im. Janiny Garści w Jeleniej Górze.

 

Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo nie naruszają moich dóbr osobistych. Niniejsza zgoda
dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów wideo z moim udziałem/udziałem mojego dziecka wykonanych
podczas XIII Ogólnopolskiego Festiwalu i Konkursu im. Łukasza Pietrzaka "Gitaromania". Wizerunek może
być przetwarzany w różnych formach elektronicznych, papierowych, kadrowania.

                                                                                   
  ………………………………………………………….
                                                                                                             
miejscowość, data i podpis

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego
od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Artystycznej
  w Warszawie oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze.
 2. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem
  Ochrony Danych – e-mail:
  sekretariat@jg-psm1st.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz wizerunek przetwarzane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, f ogólnego
  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  w celu realizacji zadań konkursowych oraz promocyjnych XIII Ogólnopolskiego Festiwalu i Konkursu im. Łukasza
  Pietrzaka "Gitaromania".
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów
  władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • administrator serwera, na którym znajduje się strona internetowa ośrodka, lokalna prasa oraz portale społecznościowe.
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych
  w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisacho archiwizacji lub innych przepisach prawa.
 2. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  prawo do przenoszenia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wzniesienia skargi do
  organu nadzorczego.
 3. W celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować sięz Administratorem lub z Inspektorem.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana
  danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

 

 

 

 

 


design by : LEMONPIXEL.pl