Historia

„Powstanie nowych osiedli, a co za tym idzie rosnąca ilość mieszkańców, zainspirowało mnie do stworzenia nowej placówki szkolnictwa muzycznego, która zaspokajałaby potrzeby mieszkańców Cieplic., Sobieszowa i okolicznych miejscowości. Budynek przy ulicy Staromiejskiej 3 ,gdzie do 1979 roku mieściło się Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne spełniał wszelkie kryteria do otworzenia nowej szkoły.

      Zwróciłem się o pomoc w zrealizowaniu tego projektu do Pani Wizytator Urszuli Borkowskiej oraz dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego Pana Stanisława Patera. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu, projekt utworzenia szkoły muzycznej stał się realny. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez wicedyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego w Ministerstwie Kultury i Sztuki Wiesława Milatiego, dnia 1 września 1982 roku rozpoczęła swoją działalność Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jeleniej Górze – Cieplicach, gdzie zostałem powołany na dyrektora szkoły

Szkoła otrzymała do wspólnego użytkowania z Jeleniogórskim Towarzystwem Muzycznym budynek przy Staromiejskiej 3.

Na podstawie porozumienia z Dyrekcją Ogniska Muzycznego w Cieplicach, do czasu zakupu własnych instrumentów, szkoła korzystała z  instrumentów  należących do Ogniska Muzycznego. Również   z dniem 1 września zbiory biblioteczne oraz płytoteka zostały uznane do wspólnego użytkowania przez PSM o Ognisko Muzyczne.

     W dziesiątą rocznicę działalności PSM I st., dzięki długotrwałym staraniom dyrektor SP nr 11 Pani Grażyny Malczuk oraz moim powstała Filia Państwowej Szkoły Muzycznej I st. przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze. Dnia 19 maja 1992 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ministrem Kultury i Sztuki, reprezentowanym przez v-ce Dyrektora COPSA Maksymiliana Bylickiego, a Prezydentem Miasta Jeleniej Góry, reprezentowanym przez Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania Bolesławem Gałką, w sprawie działalności filii. W maju przeprowadzono badanie przydatności muzycznej kandydatów do klasy pierwszej.

        Dnia 1 września 1992 roku rozpoczęła działalność Filia Państwowej Szkoły Muzycznej I st. przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze. W roku szkolnym 1992/1993 powstały klasy 1, 2 i 3 dziecięca. Klasy 2 i 3 powstały na bazie uczniów uczęszczających do istniejącego wcześniej w Szkole Podstawowej nr 11 Eksperymentu Muzycznego.

  Obecnie klasy muzyczne realizują równolegle program ogólnokształcący obowiązujący w danych klasach oraz obowiązujący program szkoły Muzycznej I stopnia przy czym wszystkie zajęcia zbiorowe odbywają się rano, natomiast w godzinach popołudniowych dzieci uczęszczają na zajęcia indywidualne, czyli naukę gry na instrumencie.”

autor: Tadeusz Matysiak
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
w latach 1982 - 2001

 W filii powołany został także wicedyrektor do spraw muzycznych, którego rolą było pełnienie m.in. nadzoru nad realizacją przedmiotów specjalistycznych, jak również współpraca z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 11 w celu prawidłowego funkcjonowania placówki. Pierwszym wicedyrektorem była Pani Bożena Domachowska.

  Pan Tadeusz Matysiak pełnił funkcję dyrektora do dnia 30 sierpnia 2001 roku. Od dnia 1 września do dnia 31 grudnia pełniącym obowiązki dyrktora była Pani Bożena Domachowska.

 Z dniem 1 stycznia 2002 roku stanowisko dyrektora szkoły objęła Pani Wiesława Tobiasz, która pełniła tę funkcję do 2009 roku.

W kwietniu 2003 . odbyła  się uroczystość nadania szkole imienia Janiny Garści.

Z dniem 1 września 2009 stanowisko dyrektora zostało powierzone Pani Annie Pietrzak.