Rada rodziców

1. Rada Rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach:

– z innymi organami szkoły, np. radą pedagogiczną, dyrektorem, lub samorządem uczniowskim,

– z instytucjami pozaszkolnymi, np. z samorządem lokalnym w celu pozyskania funduszy na działalność szkoły,

– z radami rodziców z innych szkół, np. w celu wymiany doświadczeń.

2. Rada Rodziców działała jako autentyczny organ szkoły.

3. Rada Rodziców jest organem autonomicznym, całkowicie niezależnym od rady pedagogicznej oraz dyrektora szkoły.

4. Struktura organizacyjna Rady, sposób jej pracy i podejmowania decyzji zapewnia jej niezbędną operatywność.

5. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Zobacz pełen Regulamin Rady Rodziców