REKRUTACJA 2020/2021

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I

na rok szkolny 2020/2021 CIEPLICE

 1. Berens Lili
 2. Duda Karolina
 3. Dudek Jakub
 4. Graf Amelia
 5. Halicka Barbara
 6. Halicki Jakub
 7. Januszka Liliana
 8. Juszczuk Hanna
 9. Kiślak Olga
 10. Klimczyński Kajetan
 11. Kondyjewski Tomasz
 12. Kostrzewa Zuzanna
 13. Kraus Anastazja
 14. Krawczyk Dorian
 15. Niemiec Kornelia
 16. Nowakowska Zuzanna
 17. Majchrowski Julian
 18. Pełczyński Bolko
 19. Szwec Carmen
 20. Wasiak Bartłomiej
 21. Węcławska Julia
 22. Wojtaś Maja
 23. Wolińska Natalia
 24. Wójcik Pola
 25. Zielonka Adam


Oferujemy grę na:
akordeonie,
flecie,
fortepianie,
klarnecie
skrzypcach,
perkusji
wiolonczeli

 

Nauka w szkole muzycznej odbywa się w 2 cyklach: sześcioletnim i czteroletnim.

Do klasy I szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia
może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy
co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2
ustawy, oraz nie więcej niż 10 lat;

Do klasy pierwszej o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać
się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej
8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.


 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 872)

w odniesieniu do szkół artystycznych wprowadziło następujące zmiany dotyczące rekrutacji.
Zgodnie z § 11ba Rozporządzenia termin przeprowadzenia badania przydatności do szkoł muzycznej w roku szkolnym 2019/2020 wyznaczy dyrektor szkoły, z tym że termin ten będzie musiał przypadać w okresie określonym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

Szkoła poda informację o terminie oraz warunkach przeprowadzenia badania przydatności w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem ich przeprowadzenia.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści, działająca przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze, pragnie poinformować, że dysponuje jeszcze wolnymi miejscami
w klasie 1 m (muzycznej).
O przyjęcie do klasy 1m mogą ubiegać się jedynie uczniowie już przyjęci do Szkoły Podstawowej nr 11.

 

Wszelkich informacji, dotyczących rekrutacji, udziela Pani Elżbieta Płachciak (tel. 724 193 920).


 

Drogi Rodzicu!

Dzieci to nasz prawdziwy skarb i najważniejsza inwestycja życiowa.

Dlatego zainwestuj w przyszłość swojego dziecka.

Co dziecko może zyskać dzięki edukacji muzycznej w szkole artystycznej?

 

Badania wskazują, że profesjonalna edukacja muzyczna:

 • wspiera rozwój inteligencji - regularna gra na instrumencie wzmaga motywacje do nauki, sprzyja osiąganiu lepszych wyników:
 • rozwija poznawczo - pobudza proces spostrzegania, wrażliwość zmysłową, koncentracje uwagi, wpływa na rozwój inwencji twórczej;
 • wzmacnia koncentrację uwagi - usprawnia zapamiętywanie i zdolność uczenia się;
 • wspiera wydajność mózgu - gra na instrumencie rozwija koordynację obu półkuli mózgowych, co bardzo korzystnie wpływa na rozwój intelektualny;
 • wspiera rozwój emocjonalny dzieci - aktywne obcowanie z muzyką sprawia, że dzieci są bardziej empatyczne, dojrzałe emocjonalnie, zrównoważone, zdyscyplinowane i komunikatywne;
 • kształtuje dodatnie cechy charakteru i woli - wyrabia cierpliwość, wytrwałość, odwagę.

 

Dlatego już dziś zapraszamy Młodych Entuzjastów Muzyki do naszej w Szkoły.

 

Kwalifikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści
odbywa się na podstawie badania przydatności.

Badanie przydatności polega na:

 • sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie, ze szczególnym uwzględnieniem słuchu wysokościowego, słuchu analitycznego (harmonicznego), pamięci muzycznej, poczucia rytmu, zdolności wykonawczych, muzykalności oraz predyspozycji fizycznych do gry na wybranym instrumencie;
 • wykonaniu przez wszystkich kandydatów takich samych zadań:

– zaśpiewaniu przygotowanej piosenki,
– powtórzeniu głosem krótkich zwrotów melodycznych,
– rozpoznaniu rejestrów brzmieniowych (wyższy, niższy),
– określeniu przebiegu kierunku melodii (w górę, w dół),
– rozpoznaniu ilości usłyszanych dźwięków (jeden, więcej),
– rozpoznaniu zmian melodii (takie same, różne, podobne),
– powtórzeniu klaskaniem krótkich przebiegów rytmicznych.

 

 

 LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY PIERWSZEJ
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 1. Gabriela Bettoni
 2. Laura Białachowska
 3. Karolina Dernoga
 4. Jan Grogulski
 5. Antoni Jania
 6. Laura Kopff
 7. Kornel Konat
 8. Oleksandra Kotelnikova
 9. Konstanty Kujawa
 10. Jędrzej Kuś
 11. Oliwia Milczarek
 12. Alicja Motyka
 13. Hanna Mrozik
 14. Agata Paprzycka
 15. Filip Petrakidis
 16. Wojciech Pietrzykowski
 17. Aleksandra Rożeńska
 18. Julia Siekierska
 19. Julia Skolczuk
 20. Patryk Szymula
 21. Karolina Wieczorek
 22. Miłosz Wojnacki

 

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze

WYPIS ZE STATUTU SZKOŁY

 

REKRUTACJA UCZNIÓW

 

§ 66

 1. Informacja o rozpoczęciu zapisów uczniów do klasy pierwszej zostaje przekazana w formie ogłoszenia w przedszkolach i Szkołach.
 2. Kwalifikacja uczniów do klasy pierwszej poprzedzona jest rekrutacją przeprowadzoną
  w przedszkolach przez pedagogów Szkoły.
 3. Nauczycieli przeprowadzających rekrutację w przedszkolach wybiera każdego roku Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły.
 4. Do klasy I szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy, oraz nie więcej niż 10 lat;
 5. Do klasy pierwszej o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który
  w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
 6. Wniosek o przyjęcie do publicznej Szkoły lub publicznej placówki artystycznej, zwany dalej „wnioskiem”, składa się w terminie określonym przez Dyrektora publicznej Szkoły lub publicznej placówki artystycznej.
 7. Ustalony przez Dyrektora publicznej Szkoły lub publicznej placówki artystycznej termin składania wniosku powinien obejmować co najmniej 14 dni, przypadających w okresie od dnia 1 lutego do najbliższego piątku po dniu 20 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 8. Końcowy termin składania wniosku powinien przypadać najpóźniej w dniu poprzedzającym wyznaczony termin przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego.
 9. Do wniosku kandydaci albo rodzice niepełnoletniego kandydata powinni dołączyć
  w przypadku szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy, albo opinię, o której mowa w art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy jeżeli kandydat w danym roku kalendarzowym nie ukończył 7 lat

§ 67

 1. Dla kandydatów Szkoły muzycznej I stopnia przeprowadza się badanie przydatności.

 

 1. Badanie przydatności w polega na sprawdzeniu uzdolnień i predyspozycji kandydata w zakresie odpowiadającym wybranej przez kandydata specjalności kształcenia.

 

§ 68

 1. Termin przeprowadzenia badania przydatności lub termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego wyznacza Dyrektor Szkoły.
 2. Termin, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Szkoły jest obowiązany wyznaczyć w okresie od dnia 1 marca do najbliższego piątku po dniu 20 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 3. Termin oraz warunki przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego podawany jest do wiadomości co najmniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia przez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w siedzibie Szkoły , stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. Szkoła zapewnia wszystkim kandydatom poddawanym badaniu przydatności lub uczestniczącym w egzaminie wstępnym równe i właściwe warunki przeprowadzania, odpowiednio: badania przydatności lub egzaminu wstępnego, uwzględniające specyfikę kształcenia realizowanego w szkole.

§ 69

 1. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej badanie przydatności lub egzamin wstępny wchodzą nauczyciele Szkoły.
 2. Do szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej należy:
 1. podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji;
 2. ustalenie zakresu i tematów odpowiednio badania przydatności lub egzaminu wstępnego;
 3. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych do danej publicznej Szkoły lub publicznej placówki artystycznej
  w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego;
 4. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danej publicznej Szkoły lub publicznej placówki artystycznej w terminie nie później niż do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

§ 70

 1. W przypadku ubiegania się przez kandydata o przyjęcie do Szkoły do klasy wyższej niż pierwsza, lub na semestr wyższy niż pierwszy, lub na rok kształcenia wyższy niż pierwszy,
  a także w przypadku przechodzenia ucznia z innej publicznej szkoły, albo w przypadku złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie do Szkoły w trakcie roku szkolnego, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny.
 2. Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, semestru albo roku kształcenia w szkole, do której kandydat ma być przyjęty.

§ 71

 1. W przypadku ubiegania się kandydata o przyjęcie do Szkoły do klasy wyższej niż pierwsza, lub na semestr wyższy niż pierwszy, lub na rok kształcenia wyższy niż pierwszy, wyznaczony przez Dyrektora termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego powinien przypadać
  w terminie przeprowadzania odpowiednio badania przydatności lub egzaminu wstępnego.
 2. W przypadku przechodzenia ucznia z innej publicznej Szkoły, lub w przypadku wniosku kandydata o przyjęcie do Szkoły w trakcie roku szkolnego, termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, odpowiednio w sprawie przejścia ucznia z innej publicznej lub w sprawie przyjęcia kandydata do Szkoły w trakcie roku szkolnego.
 3. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez Szkołę możliwości przyjęcia kandydata.

§ 72

 1. W skład komisji kwalifikacyjnej przeprowadzającej egzamin kwalifikacyjny wchodzą nauczyciele danej publicznej Szkoły lub publicznej placówki artystycznej.
 2. Do szczegółowych zadań komisji kwalifikacyjnej należy:
 1. zawiadomienie kandydata o terminie egzaminu kwalifikacyjnego oraz poinformowanie go o warunkach przeprowadzenia oraz o tematycznym zakresie egzaminu kwalifikacyjnego;
 2. sporządzenie protokołu przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego zawierającego
  w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata;
 3. przekazanie protokołu Dyrektorowi danej publicznej Szkoły lub publicznej placówki artystycznej.

§ 73

 1. Badanie przydatności kandydatów w zakresie sprawdzenia uzdolnień muzycznych przeprowadzane jest w oparciu o testy.
 2. Test opracowany przez nauczycieli składający się z następujących elementów:
 1. śpiewanie piosenki;
 2. Powtórzenie głosem zagranej krótkiej struktury melodycznej;
 3. rozpoznawanie ilości zagranych równocześnie dźwięków przy zastosowaniu określeń: jeden – dwa – więcej;
 4. powtarzanie krótkich struktur rytmicznych zademonstrowanych przez nauczyciela prowadzącego badanie;
 5. ocena predyspozycji manualnych.

§ 74

 1. Dyrektor Szkoły, na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata, o którym mowa w § 40 pkt. 4 i 5 (§ 71 pkt. 1) do danej klasy, na dany semestr lub rok kształcenia w Szkole.
 2. O przydziale kandydatów na naukę gry na poszczególnych instrumentach decyduje Dyrektor PSM, na podstawie ostatecznej oceny z badania przydatności i po uwzględnieniu wniosków
  i uwag komisji.

 

 1. W przypadku rezygnacji kandydata zakwalifikowanego do klasy pierwszej w ciągu dwóch pierwszych miesięcy od dnia rozpoczęcia następnego roku szkolnego decyzją Dyrektora Szkoły do klasy pierwszej zostaje przyjęty kandydat, który uzyskał pozytywny wynik, ale nie został przyjęty z powodu braku miejsc.
 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 rodzice lub prawni opiekunowie kandydata otrzymują pisemną informację ze Szkoły.

§ 75

Różnice programowe w zakresie zajęć edukacyjnych wynikające z okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 1, uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.

§ 76

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dyrektora Szkoły lub publicznej placówki artystycznej, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na ubieganie się o przyjęcie do Szkoły kandydata przekraczającego limity wiekowe określone w § 66 pkt. 4 i 5.Pobierz zał 1
Pobierz zał 2
Pobierz zał 3Strict Standards: Declaration of Model_Banners::add() should be compatible with App_Db_Table::add(array $data, $table = false) in /home/psm1st/domains/psm1st.jgora.pl/public_html/application/models/Banners.php on line 341
design by : LEMONPIXEL.pl