Samorząd uczniowski

1.      Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

2.      Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego, zwanego dalej samorządem, reguluje regulamin samorządu szkolnego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

3.      Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4.      Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

5.       Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b )     prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,

c )   prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

d)      prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

e)   prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,

f)       prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.