Termomodernizacja

Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze  został objęty projektem pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN - budżetu państwa.

 

 

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

W 2013 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjęło starania o  pozyskanie dofinansowania Działania 4.3 : Wspieranie efektywności energetycznej
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów
.


W lipcu 2014 r. do szkoły dotarła nformacja, że budynek przy ul. Staromiejskiej 3 został zakwalifikowany do projektu " Teromodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego ", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego: Infrastruktura i Środowisko.

W dniu 28 września 2015 r.  została wydana, przez Dolnośląskiego  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, decyzja nr 1240/15/15 - pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku.  Następnie 30 października 2015 r. został zatwierdzony projekt budowlany i tym samym zostało udzielone pozwolenie na budowę.
Prace ruszyły w czerwcu 2017 roku.
W ramach projektu:
- ocieplono ścianę północną i wschodnią budynku,
- wymieniono okna,
- zmodernizowano i wymieniono instalację grzewczą,
- wymieniono i ocieplono poszycie dachowe,
- usprawniono system wentylacji i klimatyzacji,
- wprowadzono urządzenia wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych - kolektory słoneczne, pompę ciepła

 

W listopadzie 2017 roku projekt został zakończony.

 

MKiDN - TERMOMODERNIZACJA 

CEA - TERMOMODERNIZACJA
design by : LEMONPIXEL.pl